ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Άδεια – Συλλογής – Μεταφοράς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. ΨΟΣΧΟΠ1Υ-ΟΙΕ
ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε ΩΑΠΚΟΡ1Υ-ΨΔ8
AP-RECYCLING 61Β9ΟΡ1Υ-04Θ
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ 6ΧΙ7ΟΡ1Υ-Μ3Δ
ΛΑΤΟΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ 637ΕΟΡ1Υ-2Β9
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 7ΚΗΓΟΡ1Υ-746
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε 7ΥΦ0ΟΡ1Υ-Υ1Ε
Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε-«ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ» 6ΘΒΦΟΡ1Υ-ΞΜ9
Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε-«ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΕΣ» 6ΘΒΦΟΡ1Υ-ΞΜ9
K & K KOPARKI I.K.E 6ΡΕΥΟΡ1Υ-ΖΦΨ
ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 6ΘΟ2ΟΡ1Υ-Ψ9Ω
ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε Ψ4ΞΒΟΡ1Υ-1ΧΨ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ 6ΧΥΙΟΡ1Υ-ΚΗΥ
ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ΔΑΤΟΡ1Υ-ΧΡΠ
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ Ο.Ε 724ΨΟΡ1Υ-ΔΟΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΤΟΣ Αρ. Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μονάδας 1189371/12-02-2021