Η αστική , μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία « ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ» συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ΄αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ.2174 9/12/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν ) και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

Σκοπός της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ είναι ο έλεγχος της διαχείρισης του κοινωνικού πόρου της ανακύκλωσης και η παρέμβαση για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της χώρας μας – περιλαμβανομένων των ανθρωπίνων οικοσυστημάτων.

Προτεραιότητα είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προκύπτουν από τα ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Κεντρικός της στόχος είναι ο έλεγχος και η παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΑΕΚΚ σε δρόμους, χωράφια, δασικές εκτάσεις και ρέματα, που εκτός από οπτική-αισθητική ρύπανση, εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας και ρύπανσης του εδάφους, καθώς και καταστροφή της χλωρίδας και μικρο-πανίδας στα σημεία απόρριψης.