Το Νομικό Πλαίσιο της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων:

 • Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.).
 • Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/06-08-2001) – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 170/08-11-2017) – Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/08-11-2017) – Τροποποίηση του Ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
 • ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2010) – Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
 • Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-02-2012) – Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/09-04-2012) – Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
 • ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/18-09-2015) – Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
 • Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22-08-2011) – Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
 • Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/25-11-2011) – Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
 • Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/08-08-2014) – Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση, Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017) – Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις.
 • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) – Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.
 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/07-05-2020) – Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.