Κωδικοί ΕΚΑ / Περιγραφή αποβλήτων

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά
17 01 01 Σκυρόδεμα
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 Ξύλο
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17 03 Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 Αλουμίνιο
17 04 03 Μόλυβδος
17 04 04 Ψευδάργυρος
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 Κασσίτερος
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05 Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 04 Χώματα και πέτρες αλλά από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 08 Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 05 07
17 06 Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 04 Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01
17 09 Άλλα απόβλητα δοκιμών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δοκιμών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03